Echivalare studii

1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor adresată IŞJMM:

   - documentul tipizat se ridică de la secretariatul şcolii;                                                                 - se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs.

2. Situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate (dacă este cazul):

          - foaia matricolă pentru clasele absolvite din România -original-                                                  - dacă elevul a susţinut Testare Naţională - copie xerox

3. Situaţia şcolară din străinătate, pe ani şcolari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute: 

     - foile matricole eliberate de unitatea de învăţământ din străinătate sau organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sitem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele şi calificativele obţinute -copii şi traduceri autorizate.

4. Documente personale de identificare, în copie simplă:

- certificat de naştere - paşaport                                                                                                     - copie după paginile 1, 2, 3, 4                                                                                                         - actul de identitate - buletin de identitate sau carte de identitate (pt. elevii care au împlinit 14 ani)

NOTĂ: Înainte ca dosarul să fie depus la inspectoratul şcolar, acesta trebuie să cuprindă şi cererea ORIGINALĂ aprobată de către conducerea unităţii de învăţământ unde elevul urmează să îşi continue studiile.

Depunerea documentelor Dosarul plic astfel întocmit se depune Şcoala Gimnazială Recea, str. Europa, nr. 75 - Serviciul Secretariat. Evaluarea dosarelor Durata procedurii de recunoaștere pentru perioadele de studii va fi de 30 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet. - pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe; - atestatul de echivalare emis de către ISJMM este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din ţară şi la încadrarea pe piaţa de muncă;