Programul

Euro 200

        "Euro200" este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Programul "Euro 200" se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C.


        Conform Legii 269/2004 - Programul EURO 200 continuă şi în anul 2024

1. Condiţiile pentru acordarea ajutorului financiar sunt:

a) elevi în învaţamantul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 ani;

b) au un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 LEI.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (aprilie 2023), cu excepţia: alocaţiei de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații;

c) se acordă o singura dată în cadrul unei familii.

2. Dosarele pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator trebuie să cuprindă următoarele acte:

a) cerere tip (se ridică de la secretariat);

b) copia certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;

c) copia actului de identitate a părintelui sau ocrotitorului legal, precum şi actul care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

d) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

e) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (şcolarizaţi la o altă unitate de învăţământ);

f) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor de familie.

g) ancheta socială de la Primărie pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei.

h) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 lei) şi dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard (se găsește la secretariat).

i) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii (2021-2022), cu excepția elevilor de clasa I ( se va elibera de secretariatul şcolii);

Documentele se vor depune în copie cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

Observaţie.

1. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop - procesor cu frecvenţă nominală minimum 3,0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18,5" şi rezoluţie minimum 1920 x 1080; tastatură, mouse optic, camera web;

b) pentru laptop notebook ultrabook şi dispozitive echivalente - procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240GB; diagonală minimum 14"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; camera web

2. Calculatoarele vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat

3. Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, ultrabookul sau dispozitivele echivalente

Actele se depun la secretariatul unităţii până la data de 20 mai 2024